Náboženství ZŠ

1.ročníky – úterý 5.hod. – Lenka Baštová

2.ročník  – čtvrtek 5.hod. – Lucie Kletečková

3.ročník – úterý 6. hod. – Ludmila Kasperová

4.,5.,6., ročník – úterý 6. hod. – P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náboženství ZŠ

Pastýřské slovo k následujícím událostem,

obracím se na Vás jménem všech pořadatelů svatoludmilských oslav.

(budiž přečteno v neděli v rámci oznámení 29. srpna 2021)

Milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři – vy všichni, kteří tvoříte Boží lid naší partikulární církve, kterou je pražská arcidiecéze,

pro nás, ale i pro věřící dalších církví v České republice a dále i pro všechny občany je tento rok důležitý jako jubilejní rok od mučednické smrti sv. Ludmily.
16. září uplyne 1100 let od její mučednické smrti. Jde o zlomovou událost v dějinách naší země. Svatoludmilský rok byl vyhlášen 5. července 2020 na posvátném Velehradě, kde podle tradice měla být Ludmila pokřtěna se svým manželem knížetem Bořivojem, a bude ukončen slavnostní mší sv. slouženou papežským legátem kardinálem Christophem Schönbornem, vídeňským arcibiskupem,
na Tetíně. Shodou okolností je kardinál Schönborn rodákem ze Skalky u Litoměřic nedaleko Mělníka, rodného místa sv. Ludmily.

Význam křtu knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily spočívá v tom, že tímto křtem v centrálním knížectví Přemyslovců se staly Čechy křesťanskou zemí. Doba christianizace totiž spadá do počátku sjednocování celé řady knížectví, v nichž se už předtím vyskytovali pokřtění muži. Tím je zároveň položen také základ českého státu, protože byl jako křesťanský znán jinými křesťanskými státy
a velmocemi. Z toho pak plyne počátek naší národní identity stejně důležité jako identita státní.

Na tehdejší dobu dlouhý život (dožila se nejméně šedesáti let) sv. Ludmily byl kromobyčejně bohatý a dramatický. Narodila se jako dcera knížete Pšovanů na Mělníce, nebo podle jiných pramenů v Lužici. Jako panna knížecího urození byla vykonavatelkou pohanského kultu. Přijetím křtu překročila hranici dvou odlišných civilizací a stala se tak branou, kterou náš národ vstoupil do nového náboženství.

Šťastné údobí jejího života nebylo dlouhé. Záhy ovdověla a brzo nato pochovala oba své syny, Spytihněva I. a Vratislava I., kterého zvlášť milovala. Ujala se také výchovy nezletilého následníka trůnu Václava. Vskutku nám vychovala
sv. knížete, našeho největšího vladaře, označovaného ihned po jeho mučednické smrti jako Dědic země české.

Ludmila se stala v době bezvládí regentkou, což bylo velmi obtížné, protože proti ní stála robustní osobnost druhé vdovy, kněžny Drahomíry, její snachy, Václavovy matky. Stálé soupeření o moc vedlo k nejasnému dvojvládí. Zkušená Ludmila si byla vědoma, že se Čechy stávají velmi zranitelnými, a proto se rozhodla odejít na svůj hrad Tetín a dát tím najevo svou rezignaci. Drahomíra si ovšem odchod vyložila právě opačně. Ludmila odešla na Tetín, aby odtud zaútočila na Vyšehrad. Ve snaze tomu zabránit, vyslala na Tetín okamžitě silný oddíl vojáků. Dnes se badatelé kloní k tomu, že chtěla Ludmilu zatknout a držet ji pod kontrolou na Vyšehradě. Ludmila však byla uškrcena normandskými vrahy, kteří pak prchli. Drahomíra tím byla zaskočena, dala je stíhat, ale marně. Zanedlouho bylo Ludmilino narychlo pohřbené tělo na rozkaz knížete Václava přeneseno na Pražský hrad, kde odpočívá v později vystavěném klášteře sv. Jiří dodnes.

I když je pro nás svatoludmilský rok tak významný, nemůže nám to zastřít, že pro celou církev je daleko významnější událostí tohoto roku Mezinárodní eucharistický kongres. Vyjadřuje skutečnost, že hlavou církve je Ježíš Kristus, který naplňuje svůj příslib daný apoštolům: „Jsem s vámi až do konce světa“. Tato přítomnost, ale i možnost společenství s ním, pravým Bohem a člověkem je dána Eucharistií. Papež František napsal v encyklice Laudato Si tato slova: „…v tajemství vtělení se chtěl Pán dotýkat našeho nitra skrze úlomek hmoty. Nikoli shůry ale zevnitř, abychom se s ním mohli setkat v našem vlastním světě…“ Tento eucharistický kongres se koná v Budapešti ve dnech 5. až 12. září tohoto roku. Závěrečnou mši svatou bude slavit papež František v neděli 12. září, tj. mimochodem také svátek Jména Panny Marie, připomínka vítězství nad tureckou invazí u Vídně
v roce 1683. Prosil bych, aby po tuto dobu na závěr mše sv. byla přednášena modlitba Mezinárodního eucharistického kongresu. Doporučuji též, aby ve
čtvrtek 2. září byl, pokud je to možné, výstav Nejsvětější svátosti uzavřený již zmíněnou modlitbou. Na webových stránkách, facebooku, bude po dobu pěti dnů od 8. do 11. září uveřejňován výtah ze studie Papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy: „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ Uvědomme si slova úvodu této publikace: „Účastí na Eucharistii se věřící utvrzují ve víře, obnovují svou křesťanskou identitu, prohlubují společenství s Kristem a s bratry.“ Doporučuji naši účast na tomto celosvětovém setkání.

V následujících dnech navštíví Svatý otec František Slovenskou republiku,
s kterou nás spojuje 70. let společného života – ve státě, který se nazýval Československá republika a který byl založen také z iniciativy Čechů a Slováků, žijících především v USA. Nelze přitom nepřipomenout zásluhy P. Jozefa Murgaše, vynálezce bezdrátové telegrafie. Nesmíme zapomenout, že poutě ve svátek
sv. Jana Nepomuckého v době první světové války daly našim předkům možnost, aby se sjednotili a vyjádřili svoji touhu a vůli vybudovat vlastní stát. Modleme se, aby tato návštěva splnila své poslání.

V Praze 26. srpna 2021

 Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Dodatek k pastýřskému slovu Dominika kardinála Duky z 26. srpna 2021

K praktickému prožívání letošních zářijových dnů uvádím:

– Bezprostřední příprava proběhne v našich kostelích, využijte modlitbu jubilea:

„Tys pravá matka věřících české země“.

– Od 12. do 15. září lze sledovat krátké úryvky z Ludmilina životopisu na facebooku pražského arcibiskupství.

– v pátek 17. září lze konat ve farních kostelích křížovou cestu a využít při tom inspirující publikaci Petra Piťhy „Křížová cesta se sv. Ludmilou“.

– Srdečně vás všechny zvu na hlavní pouť na Tetíně 18. září. Bude konána na louce, takže počet účastníků nebude omezován.

– Stejně tak vás zvu i na Mezinárodní eucharistický kongres do Budapešti, kde však mnohá omezení budou.

– Mezinárodního eucharistického kongresu se účastní zástupci ČBK: arcibiskup Dominik kardinál Duka a biskupové Jan Vokál a Zdenek Wasserbauer.

– Papežské návštěvy v Šaštíně se účastní předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner
a řada biskupů z Čech a Moravy.

– Kardinál Dominik Duka se setká s papežem 14. září v Košicích, kde bude celebrovat mši sv. pro mládež na košickém stadionu Lokomotiva.

V Praze 26. srpna 2021

 Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Nový farář

S účinností od 1.7. 2021 jsem byl uvolněn z funkce administrátora ŘKF Čechtice a jmenován a ustaven farářem od téhož data do 30.6.2026.

P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový farář

Želiv

přihlašování na:

https://docs.google.com/document/d/15yN_1rIHnYS8tJRhnHk-X88ah95sDIFoPjxSdaMgqpU/edit

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Želiv

Prodej fary na Zhoři

Vážení farníci,

jak asi všichni víte, naše farnost vlastní tři fary: čechtickou, křivsoudovskou a zhořskou. Zatímco čechtická a křivsoudovská jsou farností alespoň částečně využívány, zhořská není. Po smrti posledního zhořského faráře, pátera Pacíka je už více než 30 let neobývána a chátrá. Farnost nemá na její opravu a údržbu dostatečný kapitál ani lidský potenciál.

Jako členové farní a ekonomické rady se cítíme odpovědni za majetek farnosti a chceme s ním řádně hospodařit.

V posledních dvou letech byla fara poptávána k odkupu 4 zájemci. Žádnému zájemci nebyl odkup do dnešního dne přislíben. Protože nevidíme ani v blízké budoucnosti její perspektivní využití, rozhodli jsme se o prodeji uvažovat.

Arcibiskupství vybízí farnosti a samo aktivně jedná ve věci optimalizace majetkového portfolia diecéze. Naši snahu aktivně podporuje, protože je v souladu s hlavními principy hospodaření Pražské arcidiecéze. Posouzení vhodné ceny od nezávislé realitní kanceláře, schválené AP, už máme. Cenu k jednání jsme na základě podkladů stanovili na 1 750 000Kč. Budeme však zvažovat i nabídky nižší.

Předtím, než učiníme přímé kroky k prodeji, rozhodli jsme se informovat farníky a dát členům našeho farního společenství možnost zaujmout ke zhořské faře aktivní postoj. Žádáme členy farnosti, pokud mají zájem o odkup zhořské fary, aby do 3.7.2021 podali písemnou žádost k rukám administrátora farnosti.

Fara Zhoř bude v každém případě inzerována na realitních serverech ve výše zmíněné sumě Primárním rozhodujícím faktorem pro prodej bude cena. Pokud se setkají dvě nabídky ve stejné výši a jedna bude z farnosti nebo jeho okruhu, bude nabídce z farnosti dána přednost.

Peníze získané z prodeje chceme využít na nákup pozemků: stavebních, zemědělské půdy, lesa nebo rybníka a získat tak stálou hodnotu a zajistit příjem farnosti na dobu, kdy stát přestane církev finančně podporovat. Pokud některý z členů farnosti o vhodné možnosti investice (parcele) ví, budeme rádi za zprostředkování informací, nebo přímý prodej tak, abychom peníze co nejvýhodněji a nejlépe investovali.

Dále je možnost investovat peníze do rezidenčních projektů AP realizovaných v Praze. Naše investice bude smluvně ošetřena. Investované peníze zůstávají majetkem farnosti a bude jí vyplácena pevně dohodnuta každoroční renta v podobě procentuálního podílu z investované částky.

Rozhodnutí o dalším nakládání se získanými penězi odkládáme na dobu po prodeji. Klíčem bude nejvyšší výnos s přihlédnutím k ostatním faktorům (rizikovost, geografická poloha, nutnost péče ze strany farnosti a dalších…).

Všem předem děkujeme za podporu, modlitby a impulsy k přemýšlení.

Tomáš Kábele, Josef Říha, Petr Kletečka, Tomáš Lhotka, Jozef Kasper

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodej fary na Zhoři

Čtvrtek 24.6.

Čechtice 16:00 – 19:00 zpovědní odpoledne

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Divinum illud munus

ENCYKLIKA O DUCHU SV.

Divinum_illud_munus.pdf (cchma.cz)

Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (pastorace.cz)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divinum illud munus

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení. Hromadný zpěv se nezakazuje, přijímání na ruku, pozdrav pokoje se nedává a voda do kropenek se nedává.

O dalším postupu a konkrétní aplikaci v našich kostelech budete informováni na bohoslužbách a po domluvě s kostelníky – ale s jistotu se dá říci, že do kostela v Borovnici je přístup bez omezení počtu lidí, jen bych Vás důrazně prosil, abyste se rozmístili po celém kostele!!!

Připomínám, že v Mnichovicích a Čechticích máme poutní mše 8.5. resp. 1.5. od 18:00.

Děkuji, P. Tomáš

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele