Nový farář

S účinností od 1.7. 2021 jsem byl uvolněn z funkce administrátora ŘKF Čechtice a jmenován a ustaven farářem od téhož data do 30.6.2026.

P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový farář

Želiv

přihlašování na:

https://docs.google.com/document/d/15yN_1rIHnYS8tJRhnHk-X88ah95sDIFoPjxSdaMgqpU/edit

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Želiv

Prodej fary na Zhoři

Vážení farníci,

jak asi všichni víte, naše farnost vlastní tři fary: čechtickou, křivsoudovskou a zhořskou. Zatímco čechtická a křivsoudovská jsou farností alespoň částečně využívány, zhořská není. Po smrti posledního zhořského faráře, pátera Pacíka je už více než 30 let neobývána a chátrá. Farnost nemá na její opravu a údržbu dostatečný kapitál ani lidský potenciál.

Jako členové farní a ekonomické rady se cítíme odpovědni za majetek farnosti a chceme s ním řádně hospodařit.

V posledních dvou letech byla fara poptávána k odkupu 4 zájemci. Žádnému zájemci nebyl odkup do dnešního dne přislíben. Protože nevidíme ani v blízké budoucnosti její perspektivní využití, rozhodli jsme se o prodeji uvažovat.

Arcibiskupství vybízí farnosti a samo aktivně jedná ve věci optimalizace majetkového portfolia diecéze. Naši snahu aktivně podporuje, protože je v souladu s hlavními principy hospodaření Pražské arcidiecéze. Posouzení vhodné ceny od nezávislé realitní kanceláře, schválené AP, už máme. Cenu k jednání jsme na základě podkladů stanovili na 1 750 000Kč. Budeme však zvažovat i nabídky nižší.

Předtím, než učiníme přímé kroky k prodeji, rozhodli jsme se informovat farníky a dát členům našeho farního společenství možnost zaujmout ke zhořské faře aktivní postoj. Žádáme členy farnosti, pokud mají zájem o odkup zhořské fary, aby do 3.7.2021 podali písemnou žádost k rukám administrátora farnosti.

Fara Zhoř bude v každém případě inzerována na realitních serverech ve výše zmíněné sumě Primárním rozhodujícím faktorem pro prodej bude cena. Pokud se setkají dvě nabídky ve stejné výši a jedna bude z farnosti nebo jeho okruhu, bude nabídce z farnosti dána přednost.

Peníze získané z prodeje chceme využít na nákup pozemků: stavebních, zemědělské půdy, lesa nebo rybníka a získat tak stálou hodnotu a zajistit příjem farnosti na dobu, kdy stát přestane církev finančně podporovat. Pokud některý z členů farnosti o vhodné možnosti investice (parcele) ví, budeme rádi za zprostředkování informací, nebo přímý prodej tak, abychom peníze co nejvýhodněji a nejlépe investovali.

Dále je možnost investovat peníze do rezidenčních projektů AP realizovaných v Praze. Naše investice bude smluvně ošetřena. Investované peníze zůstávají majetkem farnosti a bude jí vyplácena pevně dohodnuta každoroční renta v podobě procentuálního podílu z investované částky.

Rozhodnutí o dalším nakládání se získanými penězi odkládáme na dobu po prodeji. Klíčem bude nejvyšší výnos s přihlédnutím k ostatním faktorům (rizikovost, geografická poloha, nutnost péče ze strany farnosti a dalších…).

Všem předem děkujeme za podporu, modlitby a impulsy k přemýšlení.

Tomáš Kábele, Josef Říha, Petr Kletečka, Tomáš Lhotka, Jozef Kasper

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodej fary na Zhoři

Čtvrtek 24.6.

Čechtice 16:00 – 19:00 zpovědní odpoledne

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Divinum illud munus

ENCYKLIKA O DUCHU SV.

Divinum_illud_munus.pdf (cchma.cz)

Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (pastorace.cz)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divinum illud munus

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení. Hromadný zpěv se nezakazuje, přijímání na ruku, pozdrav pokoje se nedává a voda do kropenek se nedává.

O dalším postupu a konkrétní aplikaci v našich kostelech budete informováni na bohoslužbách a po domluvě s kostelníky – ale s jistotu se dá říci, že do kostela v Borovnici je přístup bez omezení počtu lidí, jen bych Vás důrazně prosil, abyste se rozmístili po celém kostele!!!

Připomínám, že v Mnichovicích a Čechticích máme poutní mše 8.5. resp. 1.5. od 18:00.

Děkuji, P. Tomáš

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Žehnání adventních věnců v domácnosti

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem je možné improvizovat, není k požehnání adventního věnce nutná schválená orace. Jen je třeba pamatovat na to, že modlitba vždy musí obsahovat děkování a prosbu. Kdo má doma svěcenou vodu, může jí po modlitbě věnec pokropit. 


Žehnání adventního věnce je nejvhodnější vykonat v předvečer první neděle adventní v rámci sobotní večerní modlitby, je to možné také o první neděli adventní. 

Žehnání je možné spojit s nešporami nebo rodinnou bohoslužbou slova. V tom případě se po verši Bože, pospěš mi na pomoc (resp. po znamení kříže) rozsvítí první svíce a ten, kdo rodinnou bohoslužbu vede, pronese žehnací modlitbu. Pak nešpory pokračují hymnem, bohoslužba slova pokračuje úkonem kajícnosti. 


Požehnání adventního věnce bez spojení s denní modlitbou církve či bohoslužbou slova je možné vykonat například následujícím způsobem: 

ZAPÁLENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ SVÍČKY 

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Je možné uvést do modlitby těmito nebo podobnými slovy:

Noci jsou nyní delší a delší, ale my věříme, že Ježíš je světlo, které je silnější než každá tma. Když se narodil v Betlémě, uprostřed noci se rozzářilo velké světlo. První svíce na adventním věnci, kterou nyní zapálíme, je naším vyznáním víry v Ježíše, vyznáním naší naděje a touhy po Pánově příchodu.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin, přijde a během ní se zapálí první svíčka. Podle vhodnosti může být zapálení svěřeno některému z větších dětí nebo – dle židovské tradice – paní domu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Někdo z přítomných přečte některý z následujících textů z Písma svatého.

Flp 4,4-7

Pán je blízko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Nebo jeden z textů ze začínající neděle:
– Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 (Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!),
– 1 Kor 1,3-9 (Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.);
– Mk 13,33-37 (Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.).

Je možné společně se sdílet o smyslu přečteného úryvku.

ODPOVĚĎ NA BOŽÍ SLOVO

Na Boží slovo je možné odpovědět písní, například responsoriem převzatým z modlitby se čtením:

V. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
V. Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý, O. vyjděte mu naproti a řekněte:
O. Slyš, Izraelův pastýři, který vodíš Josefa jak ovce, O. pověz nám, jsi-li to ty.
V. Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde Král slávy, O. který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.

Nebo je možné zazpívat či zarecitovat responsoriální žalm, např. Žl 27 (Korejsův nápěv naleznete zde).

O. Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?

I když se proti mně utáboří vojsko,
nevyděsí se mé srdce,
když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá:
Hospodine, hledám tvou tvář.
Tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci,
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm rozsvěcíme,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí: Amen.

Hodí-li se to, všichni si mohou od adventního věnce zapálit svíčky, nebo se mohou zapálit další svíce v místnosti, nebo rozsvítit světlo. Při tom se může zpívat vhodná píseň, například Ó Bože, světlo naše… .

Hodí-li se to, mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Jako odpověď může posloužit Maranatha (Přijď, Pane Ježíši) nebo obvyklé Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně.

Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí Amen.

převzato z webu liturgie.cz

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žehnání adventních věnců v domácnosti