Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

V Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.”

Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je z morálního  hlediska důležité myslet na svoje zdraví, stejně jako na zdraví  ostatních  obyvatel naší země.

Ohledně lítosti se Katechismus vyjadřuje takto: “Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to  bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.” (bod 1451) Velmi důležitou skutečností je také následující bod: “Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se  DOKONALÁ lítost (je to lítost z lásky – caritatis contritio).  Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje–li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (bod 1452)

Na základě učení Katolické církve vás chceme ujistit, že v současné situaci nás Bůh chce obejmout novým způsobem a my Mu to potřebujeme dovolit. Dovolte Mu, aby vám odpustil hříchy nejen prostřednictvím kněze, ale i On sám. Jakmile se situace upokojí a svátosti se opět začnou vysluhovat, tehdy Mu budete moci všechno vyznat i před knězem. Budeme vám k dispozici.

Bůh nám daroval svátostný život, který je centrem křesťanského kultu a života našeho vztahu s Bohem. Avšak Bůh k nám může vstoupit  a také vstupuje i jiným způsobem, mnohokrát pro nás neznámým či neočekávaným. Chceme vás pozvat, abyste tyto dny využili ke ztišení se v osobní modlitbě, nebo v kruhu svých nejbližších v domácnosti, a prosili o otevřené srdce a oči pro toto Boží působení v každé chvíli našeho všedního života.

převzato z kapucini.cz

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

Pokyny pro účastníky bohoslužeb

pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pokyny pro účastníky bohoslužeb

Krizová linka pro osamělé osoby

Krizová linka sociální pomoci

Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: praha@praha.charita.cz. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrováni na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krizová linka pro osamělé osoby

Doplněné slovo místopředsedy ČBK ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplněné slovo místopředsedy ČBK ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Nouzový stav

Milí farníci, vzhledem k nouzovému stavu, které vyhlásila vláda ČR a doplnili biskupové:Všechny veřejné mše (kromě bodu 4) jsou po dobu jednoho měsíce zrušeny – (ten, kdo měl zapsanou intenci a bude mít zájem, tak ať zavolá a já jí v rámci „své“ neveřejné mše odsloužím během daného měsíce).

Litanie a další modlitební aktivity sledujte na sociálních sítích, osobně doporučuji přimlouvat se o pomoc ke sv. Rozálii, patronce proti nakažlivým nemocem (případně Vám jako jednotlivcům nikdo
nebrání prosit za ochranu našeho kraje na přímluvu mučedníka P. Toufara).

Všichni věřící mají dispenz od nedělní povinnosti.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na pohřby, přesto vybízím k rozvaze a zdravému úsudku, zda Vaše účast na pohřbu je nezbytná.

Svátosti budou udělovány pouze v případě krajní nouze a po domluvě.

Je možné se sejít jako rodina v neděli nebo sobotní podvečer a přečíst si Písmo (viz liturgie.cz, popř.aplikace Misál), pomodlit se. Další variantou je denní modlitba církve, tzv. Breviář. Variantou je sledování přenosu mše sv. na mseonline.cz

V případě nejasností kontakt na mě: tkabele@centrum.cz tel. 603 310 381

O dalším postupu vás budu informovat

V Čechticích 13. 3. 2020
P. Tomáš Kábele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav

MC Jakoubek nebude

Vzhledem k nouzovému stavu se MC Jakoubek NEKONÁ.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MC Jakoubek nebude