Slavnost věrných zesnulých

(a pak po celý rok vždy jeden den v měsíci)

Intence za zemřelé v jednotlivých kostelích na den slavnosti

a pak následně po celý rok

Borovnice

 • za Fr. Zemana z Otročic a a celý rod
 • za Františka Vrbu a rodinu, rodinu Kapkovu, Kuklíkovu a Antonína Říhu
 • za rodinu Jíšovu a rodiče z obojí strany, rodinu Zabloudilovu a rodiče
 • za Františka a Miladu Klepáčovy, rodiče a sourozence, Antonína a Růženu Lichtenbergovi, rodiče a sourozence
 • za Františku a Josefa Pajerovy, rodiče z obojí strany, Jiřího Kubáta a rodinu Štěpánkovu
 • za Kubálka, manželku, oboje rodiče, sourozence, švagrovou a švagra
 • za Josefa Holejšovského, rodiče, dceru Zdeňku, za Ladislava Kamarýta a rodiče a za rodinu Jankovských
 • za Josefa a Anežku Martínkovy, rodiče, sourozence a celý rod
 • za Antonína a Annu Follerovy a za Vladimíra a Marii Veseckých
 • za Vladimíra Dvořáka a celý rod
 • za rodiny Vošických a Blažejovských
 • za Jaroslava Kehara a rodiče a za rod Hrdinů a Hovorků
 • za Františka a Boženu Dvořákovy, syny Zdeňka a Františka a Jaroslava Duba
 • Za Milana Dvořáka a Josefa a Marii Růžkovy

Čechtice

 • za Miloslava Kahouna a rodiče, manžele Musílkovy a celý rod, Karla a Boženu Dojavovy, Karla a Věru Brabcovy, Stáňu Lecjaksovou
 • za Elišku Růžkovou, Marii a Vojtěcha Čihařovy, Josefa Ošmeru, Boženu a Fr. Kamarýtovi
 • za rodinu Kačenovu, Čechovu, Novotnovu, Šílovu, Jos. Jabůrka, Janu Kohoutovou, Marii Maříkovou
 • za rodinu Burianovu, Pajerovu, Galistovu, Emilií Daňkovou, Marii Schilovou, Jar. Moučku
 • za rodinu Kačenovu, Kosovu, Holadovu, Bejčkovu, Hanku Přenosilovou, rodinu Kadlecovu, Karlovských
 • za Frant. Buriana a celý rod, za Fr. Kamarýta a celý rod, Jos. Říhu a celý rod, Josefa Toulu a celý rod, za zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince, za kněze, kteří v kraji dříve působili, za zemřelé z Malé Paseky, za duše v očistci a za ty, na které nikdo nevzpomíná
 • za Pavla Malečka, bratry Miroslava a Antonína a jejich rodiče, manžele Urbanovy a syna Františka, švagry Karla a Františka
 • za St. Kubálka, rodiče, bratry a manželky, za Fr. a Marii Vrbovy, syny Zdenka a Františka, rodinu Závitkovských, vnuka a snachu
 • za Marii a Antonína Malečkovy, jejich tři syny, Františka Mlejnka a Karla Vašáka
 • za Terezku Veselou
 • za rodinu Vopěnkovu, Marcianovu, Hrtánovu, Hájkovu, Klemovu, Vondráčkovu a Macháčkovu
 • za Antonína a Jiřinu Marhanovy, Fr. a Annu Vopěnkovy, švagra Bohumila, rodinu Nekolovu, Sekaninovu, Burianovu, Roháčovu, Šimánkovu a Vopěnkovu
 • za Miroslava Lučana, jeho rodiče a jejich sourozence, Anežku a Vojtěcha Moravcovu, syna Miloslava, jejich rodiče a sourozence, rodinu Jaklovu, Petříkovu a duše, na které nikdo nepamatuje
 • za Marii a Josefa Zíkovy, syna Františka, jejich rodiče a sourozence, Josefa Fliegra, Václava Frolíka, Jiříhi Žáčka, Bohumilu Mrkvovou
 • za rodinu Sukovu, Tichých, Kosovu, Krandovu, Zíkovu, Marešovu, Jeništovu a Janoušovu
 • za Jana Málka, jeho rodiče a Josefa Říhu, rodiny Brzoňovu, Chmelovu, Dědičovu, Dvorských, Smutných a Kratochvílovu, Vlastu Havlovou a Josefa Urbánka
 • za rodiny Novotných, Valešových, Kubíkových, Bartákových, Pikových, Zubcových, za Jaroslava Koskubu, Ivanku Papežovou, rodinu Hloužkovu, duše v očistci, na které nikdo nemyslí, děkana J. Pohorského a kněze, kteří působili ve farnosti
 • za Marii a Antonína Novákovy a jejich rodiče, Jaroslava Lukeše, Ludmilu Rutovou, Marii Malinovou a rodinu Bláhovu, Kastlovu a Rajských

Jeníkov

Křivsoudov

 • za Petra Vojtoviče, sestru a rodiče
 • za Petra Vojtoviče, sestru a rodiče
 • za Jana Málka, rodiče, sourozence, švagry, Josefa Říhu
 • za Bohumila a Marii Brzoňovy, rod Brzoňů a Ryšavých
 • za Bohumila a Boženu Kubálkovy, jejich rodiče a sourozence
 • za P. Břízu, Pohorského, Karvana, Pacíka a Vošického
 • za rodinu Novákovou a Černovu z Křivsoudova
 • za rodinu Fischerových a Josefa Hollera, rodinu Zelenkových
 • za Josefa a Marii Kletečkovy, rodiče z obojí strany, za Josefa a Marii Vacíkovy, rodiče z obojí strany a ostatní příbuzné
 • za kněze, kteří působili ve farnosti, z rodinu Míčkovu, Rývovu, Hořejšovu, Kořínkovu, Schůrkovu, Vlkovu, Borkovu, Broncovu, Stupkovu, Šťastnovu, Hrabalovu, Jouklovu a za ty, na které nikdo nepamatuje
 • za Jana a Marii Chmelovy a jejich rodiče, Františka a Boženu Zahálkovy a jejich rodiče
 • za Marii a Františka Šedivých a syny Františka, Anežku a Jaromíra Fraňkovy, rod Rychtářů a Bočků
 • za Anežku a Václava Svatkovy a oboje rodiče a sourozence, Marii a Rudolfa Zahálkovy, jejich rodiče a sourozence
 • za Karla Vilhelma, jeho manželku a celý rod, rodinu Holečkovu, Petridesovu a Štecherovu, Miroslava Smejkala a Bohumilu Kamarýtovu
 • za Janu Říhovou, rodiče Říhovy a celý rod, rodiče Duškovy a celý rod
 • za Josefa a Anežku Míčkovy, jejich rodiče, sourozence a švagry, za Antonína a Františku Tulachovy, rodiče, sourozence, syna Jana, snachu a zetě, za faráře Jana Pohorského a jeho hospodyně
 • za Janu Kubíkovou a duše v očistci, Františka Pitráka a rodiče z obojí strany, za rodinu Jouklovu a Brožkovu, za všechny, na které nikdo nepamatuje
 • za rodinu Borkovu, Stupkovu, Broncovu, Buřičovu, Schůrkovu a Vlkovu, Jiřího Moravce, bratra , sestru a rodiče z obojí strany, Petra Míčku, bratry a jejich rodiče
 • za Pavla Malečka, Josefa Krtila, Milana Kratochvíla, Jaroslava Klíče, pátera Pohorského, jeho hospodyně, za kněze, kteří působili ve farnosti
 • za Marii Zubcovou, dva manžele, rod Zubců, Toulů, Zadinů, za Annu a Jiřího Vorlovy, rod Vorlů, Zelenků, Lenců, Hrdinů, Marii a Josefa Vacíkovy a za duše, na které nikdo nepamatuje
 • za Rostislava Richtra, Martinu a Renatu Richterovou, rodiče Václava a Marii Říhovy a jejich rodiče, za Františka Říhu, manželku Marii a jejich rodiče, za Jaroslava Chmela a Otylii Chmelovou a syna Miroslava
 • za Radmilu Kubálkovou, Milušku a Ladislava Děkanovských, jejich rodiče, Marii a Antonína Štecherovy a jejich rodiče, Miluši a Jaroslava Toulovy
 • za Marii a Františka Pitrákovy, jejich rodiče a rodiny sourozenců
 • Za rodiny Moravcovu, Burdovu, Vošických, Trpišovských, Ivanu Jahodovou a duše v očistci
 • Za Václava Ouřadu, bratra Jaroslava a rodiče.
 • Za rodiny Moravcovu, Burdovu, Vošických, Trpišovských, Ivanu Jahodovou a duše v očistci
 • za rodinu Pecharovu, rodinu Hájkovu a syna Patrika Pecha

Mnichovice

Zhoř

 • za rodinu Průšovu a Kovandovu, Annu Šulcovou, pí Bukačovou, Vladimíra Stuchlíka

seznam je průběžně doplňován

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.