Velikonoční poselství URBI ET ORBI

Přinášíme vám český překlad plného znění papežova velikonočního poselství „Městu a světu“, které přednesl z centrální lodžie Baziliky svatého Petra ve Vatikánu v poledne na Boží hod velikonoční, v neděli 31. března.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, požehnané Velikonoce!

Dnes se po celém světě ozývá zvěst, která před dvěma tisíci lety vyšla z Jeruzaléma: „Ukřižovaný Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých!“ (srov. Mk 16,6). 

Církev znovu prožívá údiv žen, které se za úsvitu prvního dne v týdnu vydaly ke hrobu. Ježíšův hrob byl uzavřen velkým kamenem; a tak i dnes těžké, příliš těžké kameny svírají naděje lidstva: balvan války, balvan humanitárních krizí, balvan porušování lidských práv, balvan obchodování s lidmi a další. I my, podobně jako Ježíšovy učednice, se ptáme jeden druhého: „Kdo za nás odvalí tyto kameny?“ (srov. Mk 16,3).

Zde je objev velikonočního rána: kámen, ten velký kámen, už byl odvalen. Údiv žen je i naším údivem: Ježíšův hrob je otevřený a prázdný! Tady to všechno začíná. Tímto prázdným hrobem prochází nová cesta, cesta, kterou nikdo jiný než Bůh sám nemůže otevřít: cesta života uprostřed smrti, cesta pokoje uprostřed války, cesta smíření uprostřed nenávisti, cesta bratrství uprostřed nepřátelství.

Bratři a sestry, Ježíš Kristus vstal z mrtvých a jedině on je schopen odvalit kameny, které uzavírají cestu k životu. On sám, živý, je tou cestou: cestou života, pokoje, smíření a bratrství. On nám otevírá lidsky nemožnou cestu, protože jen on snímá hřích světa a odpouští naše hříchy. A bez Božího odpuštění ten kámen nelze odstranit. Bez odpuštění hříchů člověk nevychází z uzavřenosti, předsudků, vzájemného podezírání, domněnek, které vždycky zbavují viny sebe a obviňují druhé. Jedině Zmrtvýchvstalý Kristus nám odpuštěním hříchů otevírá cestu k obnovenému světu. 

On sám nám otevírá dveře života, ty dveře, které neustále zavíráme válkami, jež ve světě zuří. Dnes obracíme svůj pohled především ke svatému městu Jeruzalému, svědkovi tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení, a ke všem křesťanským společenstvím ve Svaté zemi. 

Mé myšlenky směřují především k obětem mnoha konfliktů, které probíhají ve světě, počínaje těmi v Izraeli a Palestině a na Ukrajině. Kéž Zmrtvýchvstalý Kristus otevře cestu pokoje pro sužované obyvatelstvo těchto oblastí. Vyzývám k dodržování zásad mezinárodního práva a doufám v plošnou výměnu všech vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou: všichni za všechny!

Kromě toho znovu vyzývám k zajištění přístupu humanitární pomoci do Gazy a znovu naléhavě žádám o urychlené propuštění rukojmích unesených 7. října a okamžité příměří v pásmu.

Nedopusťme, aby pokračující nepřátelské akce nadále vážně zasahovaly vyčerpané civilní obyvatelstvo, zejména děti. Kolik utrpení vidíme v očích dětí. Děti ve válečných zemích zapomněli, jak se usmívat… Jejich oči se nás ptají: proč? Proč tolik smrti? Proč tolik ničení? Válka je vždy absurdita, válka je vždy porážka! Nenechme válečné větry vát stále silněji nad Evropou a Středomořím. Nepodléhejme logice zbraní a zbrojení. Mír se nikdy nevybuduje zbraněmi, ale tím, že vztáhneme ruce a otevřeme srdce. 

Nezapomínejme, bratři a sestry, na Sýrii, která již třináct let trpí následky dlouhé a ničivé války. Tolik mrtvých, tolik pohřešovaných, tolik chudoby a zkázy čeká na odpovědi od všech, včetně mezinárodního společenství.

Můj pohled dnes zvláštním způsobem směřuje do Libanonu, který je dlouhodobě postižen institucionální blokádou a hlubokou hospodářskou a sociální krizí, nyní ještě prohloubenou nepřátelskými akcemi na hranicích s Izraelem. Kéž Zmrtvýchvstalý Kristus potěší milovaný libanonský lid a podpoří celou zemi v jejím povolání být zemí setkávání, soužití a pluralismu.

Zvláštní myšlenku směřuji k regionu západního Balkánu, kde se podniká významný krok k integraci do evropského projektu: kéž etnické, kulturní a konfesní rozdíly nejsou příčinou rozdělení, ale stanou se zdrojem obohacení pro celou Evropu a celý svět.

Stejně tak povzbuzuji rozhovory mezi Arménií a Ázerbájdžánem, aby s podporou mezinárodního společenství pokračovaly v dialogu, vyšly vstříc vysídleným osobám, respektovaly duchovní místa různých náboženských vyznání a co nejdříve dospěly k definitivní mírové dohodě.

Kéž Zmrtvýchvstalý Kristus otevře cestu naděje pro lidi v dalších částech světa, kteří trpí násilím, konflikty, nedostatkem potravin a následky klimatických změn. Ať dopřeje útěchu obětem všech forem terorismu. Modleme se za ty, kdo přišli o život, a prosme za pokání a obrácení pachatelů těchto zločinů.

Kéž Zmrtvýchvstalý pomáhá haitskému lidu, aby násilí, které zemi drásá a zalévá krví, co nejdříve ustalo a aby země pokročila na cestě demokracie a bratrství. 

Ať potěší Rohingy, postižené vážnou humanitární krizí, a otevře cestu usmíření v Myanmaru zmítaném dlouholetým vnitřním konfliktem, aby byla definitivně opuštěna veškerá logika násilí.

Ať Hospodin otevře cestu míru na africkém kontinentu, zejména pro zkoušené obyvatelstvo v Súdánu a celé oblasti Sahelu, v Africkém rohu, v oblasti Kivu v Demokratické republice Kongo a v provincii Capo Delgado v Mosambiku, a ukončí dlouhodobou situaci sucha, které postihuje rozsáhlé oblasti a způsobuje hladomor a strádání.

Kéž Zmrtvýchvstalý osvítí svým světlem migranty a ty, kdo zažívají ekonomické potíže, a nabídne jim útěchu a naději v jejich nouzi. Kéž Kristus vede všechny lidi dobré vůle, aby se sjednotili v solidaritě a společně čelili mnoha výzvám, kterým čelí ty nejchudší rodiny při hledání lepšího života a štěstí. 

Bratři a sestry, v tento den, kdy slavíme život, který nám byl darován ve vzkříšení Syna, si připomeňme nekonečnou Boží lásku ke každému z nás: lásku, která překonává každou hranici a každou slabost. Jak často se však vzácným darem života pohrdá. Kolik dětí ani nespatří světlo? Kolik jich umírá hlady nebo je zbaveno základní péče či se stává obětí zneužívání a násilí? Kolik životů je předmětem obchodu s lidskými bytostmi? 

V den, kdy nás Kristus vysvobodil z otroctví smrti, vyzývám ty, kdo nesou politickou odpovědnost, aby nešetřili úsilím v boji proti metle obchodu s lidmi, neúnavně pracovali na rozbití jeho vykořisťovatelských sítí a přinesli svobodu těm, kdo jsou jeho oběťmi. Kéž Hospodin potěší jejich rodiny, zejména ty, které s úzkostí očekávají zprávy o svých milovaných, a zajistí jim útěchu a naději.

Kéž světlo vzkříšení osvítí naši mysl a obrátí naše srdce, abychom si uvědomili hodnotu každého lidského života, který je třeba přijímat, chránit a milovat. 

Požehnané Velikonoce všem!31. března 2024, 12:27

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.