Jizbická kaplička

Kdy byla původně kaplička postavena, nevíme. Ale na katastrální mapě z roku 1838 je již vyznačena. Byla od počátku zasvěcena Nejsvětější Trojici.

Nejsvětější Trojice je Trojjediný Bůh – Bůh ve 3 osobách – Otec, Syn a Duch svatý, proto zde visel obraz Nejsvětější Trojice. Na svátek Nejsvětější Trojice – což je v červnu – sem putovali obyvatelé okolních vesnic.
Ze Zhoře ke kapli přicházel průvod poutníků s družičkami vedený knězem. Paní Marie Průšová z Pálči – narozená 1920 – vzpomíná, že se jako družička – asi
7 letá takového průvodu zúčastnila. Bylo to za pana faráře Vlasáka (+1927).

Kapličku průběžně udržovali věřící z okolních vesnic. Po 2. světové válce, za vlády komunistů, kdy byly náboženské symboly zesměšňovány, upadala úcta ke všem duchovním hodnotám, i k takovýmto stavbám.

Nejvíce jizbická kaplička začala chátrat v 70. letech, kdy byl na místě bývalé Jizbice zbudován pionýrský tábor – nyní rekreační zařízení. Tehdy kaplička trpěla nejen povětrnostními vlivy, ale byla i záměrně ničena vandaly. Byla devastována vlastní stavba i vnitřní výzdoba – obrazy i kříž. Nakonec se propadla celá střecha.

Tento žalostný stav se změnil před dvěma roky (roku 2007), kdy Lesy České republiky ze zbořeniště vystavěly novou kapličku. Zhořští farníci se postarali o její vnitřní výzdobu.

Až se půjdete podívat dovnitř, prohlédněte si obrázek Nejsvětější Trojice. Ten jsme v Čechách nemohli sehnat. Přivezl nám ho P. Mikuláš Uličný až ze Slovenska. Děkujeme mu za tu mezinárodní spolupráci a vítáme ho v Jizbici – je to vlašimský kaplan, i pana faráře Jana Dlouhého z Vlašimi. Tento obraz je ikona, to je způsob malby svatých v pravoslavné církvi. Jasné barvy ikon znamenají osvobození od temnot zla, hříchu. Také každá barva na ikoně má symbolický duchovní význam. Červená barva znamená krev mučedníků, modrá – nebe. Například Kristus má na sobě roucho červené a modré. Červená značí jeho oběť na kříži, modrá – jeho božství.

Děkujeme Lesům České republiky, že tuto poslední památku na bývalou ves Jizbici obnovili. Přejeme si, aby se kaplička stala pro všechny, kdo sem přicházejí, místem zamyšlení, pokoje a modlitby. Aby pozvedala duše lidí k hodnotám nepomíjejícím.

Proto nyní prosím čechtického pana faráře, kterému je zhořská farnost svěřena, aby nám kapli požehnal.

Po skončení Vás zvu na malé občerstvení, za které děkujeme obecnímu úřadu Čechtice. Kdo by měl zájem, mám tu písemně zpracovanou stručnou historii zaniklé vsi Jizbice – můžete si to rozebrat.

(projev paní účitelky Miluše Slunečkové při svěcení kapličky po obnovení roku 2008)

Comments are closed.