Přifařené obce

PŘIFAŘENÉ OBCE
(podle knihy Antonína Norberta Vlasáka: Bibliotéka místních dějepisův, 1884)
Mnichovice – ves 2 hodiny západně od Dolních Kralovic vzdálená, s 590 obyvateli v 75 domech, má filiální kostel sv. Filipa a Jakuba pod správou faráře Borovnického, který se již roku 1350. mezi farními v dekanátu Štěpánovském připomíná, Podací právo při něm náleželo toho věku biskupům Pražským, kteří požitky z celé dědiny brali.
Co se týče tehdejších farářů, vykazují knihy potvrzovací následující: roku 1358. 27. listopadu Mikuláš a Detleb, vikáři arcibiskupští obdrževše k tomu právo od arcibiskupa podali za faráře do Mnichovic po smrti Blažeje kněze Jana z Javorníka pro jeho zásluhy, který potvrzen a farářem Štěpánovským v duchovní správu byl uveden; Mnichovice dostaly se s ostatním zbožím arcibiskupství Pražského roku 1436. v zástavu rytířům Trčkům z Lípy, od nichž s Křivsoudovem, Mnichovice s pustou tvrzí, Strojetice, Ježov, Jistbice, Dobříkovice, Nakvasovice a Lhota roku 1547 rytíř Štěpán Střela z Rokyc získal. Jmenované zboží jest roku 1576. za dědičné a spupné prohlášeno. Mnichovice zůstaly se statkem Křivsoudovským stále spojeny.
Filiální kostel sv. Filipa a Jakuba jest svatyně šest set let stará, slohu gotického. Nyní stojí pod správou faráře Borovnického. Ve zděné věži při kostele visí tři krásné zvony; na I. čte se nápis: „Tento zvon udělán jest ve jmenu Pána Boha i Syna i Ducha svatého letu 1560. Samému věčnému nejmocnějšímu Pánu Bohu budiž čest a chvála na věky věkův. – Chvalte Pána Boha všichni vespolek chudí i bohatí. – 1560.“ Na 2. čte se: „Goss mich Jakob Konrad Löhner in Prag 1738.“, t. j.: „Lil mne Jakub Konrad Löhner v Praze 1738.“ Nejmenší má nápis: „anno Domini MCCCCLXXIII: ad honorem et laudem Dei et sanctorum omnium.“, t.j.: „Leta Páně 1473 ke cti a chvále Boží i všech svatých.“
V Mnichovicích jest dvůr poplužní a myslivna. Za vsí při cestě do Keblova spatřuje se v rovině již zmíněná pustá tvrz, která sloužívala za sídlo vladařům čili správcům zboží arcibiskupského. Po tvrzi není ani stopy; tvrziště obklopuje v pravidelném kruhu příkop, uprostřed stojí domek novější; také ze studny podnes voda se váží.
(2B)

2. Otročice, ves s 308 obyv. v 40 domech, z nichž do 1848, náleželo 18 k II. čtvrti svob. kraje čáslav.
V Otročicích zrodil se dne 21. června 1783. Petr Jeřábek Otročický, který po odbytých studiích dne 19. srpna 1805, v Králové Hradci na kněžství byl vysvěcen; byl kaplanem ve Zbislavi, v Církvici, 1812. lokalistou ve Veltrusích, 1814. farářem ve Vepřku, r. 1847. jmenován jest proboštem Svatohorským, kdež zemřel roku 1859. Vydal tiskem: Řeč při slavnosti vysvěcení školy ve Vepřku.

3. Kunějovice, ves s 234 obyvateli v 34 domech, z nichž za zřízení patrimoniálního 14 čísel bylo svobodných, ostatní k Dolno-Kralovicím poddané. Při erární silnici jest hospoda Kunějovská a kovárna.

4. Chmelné (Chmelná), ves půl hodiny od Borovnice s 200 obyvateli v 34 domech. Židé zde mají synagogu. Za patrimoniálního zřízení patřilo Chmelné k 2. čtvrti svobodníků kraje čáslavského. Vladykové z Chmelného ode dávna zde usedlí, zvaní později Ptáčkové z Chmelného, náleželi k starožitným rodům šlechtickým v zemi.
Chval ze Chmelného byl roku 1420. purkrabím na hradě Vlašimském; později jako purkrabí pana Oldřicha z Rosenberka byl proslulým bojovníkem proti Husitům, který sobě po boku pána svého hrdinsky počínal v rozhodné bitvě u Lipan 26. května 1434. Roku 1426 byl se svým strýcem Mikšem z Nosákova od Rinarta z Odlochovic koupil tvrz Odlochovice se vším příslušenstvím.
K roku 1451 se připomíná Vicher ze Chmelného, syn někdy Chvala ze Chmelného. Roku 1542. Ondřej Ptáček ze Chmelného vložil v obnovené dsky zemské dědictví své: ve Chmelném dvůr poplužní s polovicí podací kostelního v Borovnici. A téhož roku 1542, držel také Jakub ze Chmelného dvůr ve Chmelném.
Ondřej Ptáček ze Chmelného, který byl za manželku pojal Martu z rodu pánů ž Leskovce, byl roku 1543 v pondělí před sv. Filipem a Jakubem na sněmu od Šlechty do stavu rytířského přijat. Zemřel roku 1555. Po něm následoval syn Václav Ptáček ze Chmelného, který roku 1565. dědictví své v Borovnici dvůr poplužní s polovicí podací kostelního Štěpánovi Střelovi z Rokyc na Křivsoudově za 80 kop gr. prodal. 2B

Comments are closed.