Mnichovický kostel

KOSTEL V MNICHOVICÍCH
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích (okres Benešov) pochází v rozsahu lodě a presbytáře z 1. poloviny 14. stol. (u lodi nelze vyloučit i starší původ), gotická je pravděpodobně i sakristie. Předsíň a zvonice jsou pozdější. Upravován byl r. 1806. Jde o jednolodní, obdélnou stavbu, s polygonálním presbytářem, s obdélnou sakristií po severní straně, s předsíňkou na jižní straně lodi a s dřevěnou zvonicí, přistavěnou k západní straně kostela. Presbytář je zaklenut šestipaprskovou klenbou kupolového tvaru, do lodi otevřen hrotitým triumfálním obloukem, loď plochostropá, západní třetina lodi vyplněna kruchtou s plným dřevěným poprsníkem, se segmentově předstupující střední částí. Zadní část kruchty nesena stlačenými zděnými arkádami, přední část dřevěná s prkenným podhledem. V presbytáři byly v minulých letech restaurovány gotické nástěnné malby. Krov nad lodí a presbytářem je min. renesanční, možná i starší. Stávající okna v lodi jsou dřevěná, jednoduchá, mnohotabulková, patrně ze začátku 20. stol., obdobně i dveře, které jsou masivní dřevěné, výplňové, v dřevěných zárubních, dveře do věže jsou obnovené. Okna v presbytáři jsou nově zasklena šestihrany do olova v ocelových vodorovných páscích.
Současné využití a působení v prostředí
Kostel je příležitostně využíván, několikrát do roka k bohoslužbám, k pohřbům, křtinám a svatbám. V letech 1993 – 95 zde proběhly restaurátorské práce na obnově nástěnných maleb, u kterých nyní hrozí jejich opětovné poškození. Případné drobné opravy vlastníka, s ohledem na finanční možnosti, nemohou zachránit jejich další poškozování. Z hlediska působení v prostředí je areál jednou z dominant obce a významným prvkem krajiny.

V roce 2006 byly provedeny práce na opravě střech sakristie a vstupu. Ve vstupním přístavku bylo zapotřebí vyměnit celý krov a strop a věže opatřit co nejdokonalejší kopií. Náklady roku 2007 přesáhly částku 280,- tisíc Kč. O tuto sumu se podělilo ministerstvo kultury ČR, havarijní fond 250,- tisíc Kč a obec Mnichovice.

Comments are closed.