Jeníkovský kostel

Kdy a od koho kostel jeníkovský sv. Kateřiny panny a mučednice Boží jest vystavěn, nelze jistotu udati, poněvadž se nikde v okolí pravdivé důkazy nenachází. Dle Šalerova popisu měl tam již roku 1395 dvorní farář bydleti a tutéž duchovní osadu spravovati. Kostel ten stojí vprostřed pole na kopečku 500 kroků vzdálen od vsi jeníkovské, má 5 oken, klenuté presbyterium, dřevěný kůr, též kazatelnu, velký obraz sv. Kateřiny, nad oltářem hlavním po stranách jen vyzdívky bez obrazu a při vchodu malou síňku.
Venku na pravo stávala dřevěná zvonice se dvěma zvony.
V tomž kostele konávaly se dvakrát v roce služby Boží, tu neděli po Nanebevzetí Panny Marie a poslední neděli po sv. Duchu.

Roku 1816 pokryli kostel ten šindelem jeníkovští osadníci.
Roku 1827 byl v noci maličký zvonek ukraden… …Jakýsi Žid koupiv zvonek ten byl v Praze chycen, kusy zvonku mu odňaty a z nich menší zvonek na outraty obyvatelů jeníkovských ulitý a na zpět přivežen. Zvonek ten ležel dlouhá léta u rychtáře Josefa Paira no. 6 a byl roku 1840 vědomím a povolením úřadu na vížku obecní ve vsi jeníkovské zavěšen. Jest bez nápisu.
Velký zvon byl od týchž sousedů roku 1805 v Praze přelit.
Prostřední zvonek byl z Hrádku, bývalého filiálního kostela královického roku 1790 do Jeníkova přivežen, váží 150 liber, na jedné straně písmeny B E S V W G V Z a znak a na druhý straně slova: Antoniuzs Schönfeld Campanarum fusor Pragfensis.
Roku 1846 byl prostřední zvon z věže ukraden a velký zvon bez srdce před vraty nalezen.

Hřbitov jest zdí obehnán, kteráž jakož i kostnice roku 1834 od osadníků opraven a brána postavena byla.
Kostel nemá žádných ornamentů a proto se tam k službám Božím vždy ze Zhoře ornát a vše donésti musí.

Podle farní kroniky Zhořské, uložené v Okresním archivu v Benešově (bez úpravy pravopisu) vybral a textově upravil Jiří Foller

V 90. letech 20. století byla zejména iniciativou pana Jaroslava Slunečka provedena celková oprava kostela pod dohledem památkářů a archeologů. Mši svatou 22. srpna roku 1999 po dokončení opravy celebroval otec biskup Václav Malý. Mše svatá se zde slouží o pouti (Nanebevzetí Panny Marie) a o posvícení (poslední neděle v listopadu) a při dalších příležitostech.

Comments are closed.