Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Vážení farníci,

před několika měsíci se nám ve spolupráci s majetkovým odborem Arcibiskupství pražského (AP) podařilo prodat faru na Zhoři. Byla prodána za nejvyšší nabídnutou cenu a nyní je v rukách nového majitele.

Peníze z prodeje jsou nyní v depositu na AP a Ekonomická rada farnosti se rozhoduje, jak je co nejlépe využít. Získané prostředky není možné použít na opravy a údržbu majetku farnosti, nebo nákup movitého majetku. Dle pravidel AP mohou být použity na nákup nemovitého majetku nebo investici, která dál ponese zisk. Pokud byste věděli o nějaké zajímavé investiční možnosti (nákup pole, lesa, pozemku), dejte nám prosím vědět.

V naší farnosti máme ještě jednu trvale neobydlenou faru – Křivsoudov. Cítíme povinnost zajistit pro ni finance na opravu střechy a najít pro tento objekt využití. Do střechy fary začíná zatékat, střešní tašky jsou na pokraji životnosti a v jednom místě je vlivem prosakující vody zalomený trám se shnilou pozednicí. S každým dalším rokem se stav střechy zhoršuje a výhledově bude v dezolátním stavu. Běžná údržba prováděná zejména panem Zahálkou (za kterou můžeme jako farnost vyslovit velké poděkování), nestačí pro dlouhodobé udržení objektu.  Cena opravy střechy je nyní odhadem 1,5 milionu a každým rokem se zvyšuje.

Pokrýt opravy střechy křivsoudovské fary z vlastních zdrojů nedokážeme. Evropská nebo jiná dotace na nevyužívaný objekt bez kvalitního projektového záměru je nereálným očekáváním. Přesto chceme najít řešení, které umožní, aby fara zůstala v majetku farnosti, měla opravenou střechu a na svůj provoz a opravy si sama vydělala. Momentálně máme několik návrhů řešení:

  1. Najít sponzora, který bude ochoten opravy střechy financovat a objekt tak asanovat
  2. Dlouhodobý komerční pronájem podnikatelskému subjektu nebo jednotlivci s podnikatelským záměrem (výrobní, skladový objekt)
  3. Dlouhodobý pronájem spolku nebo jednotlivci k trvalému bydlení nebo rekreaci
  4. Podpoříme i grantový záměr – sociální bydlení, azylový dům

Členové farní ekonomické rady se jednomyslně shodli, že prodej fary v Křivsoudově je až tou poslední možností, jak situaci řešit.

Najde-li se zájemce s jakýmkoli projektem, jsme otevřeni diskusi. V takovém případě nám AP dovolí investovat peníze z prodeje zhořské fary do oprav střechy křivsoudovské fary. Jednalo by se totiž o investici, která ponese zisk. Výše pronájmu bude stanovena na základě komerčních cen pronájmů v naší lokalitě.

Chceme všechny farníky poprosit, pokud máte možnost sponzorství či pronájem zprostředkovat (tím, že o někom víte, že sami hledáte, nebo víte koho oslovit), dejte nám vědět.

Chcete-li vyjádřit svůj názor k využití objektu, budeme rádi, když konkrétní rozvahu o využití objektu přednesete ekonomické radě. Kontaktovat můžete kohokoli z nás do 30.6. 2022. Jestliže návrhy nepřijdou, budeme problém znovu diskutovat a rozhodovat se, jestli faru dál necháme chátrat a tím znehodnocovat náš majetek, nebo se přikloníme k jejímu prodeji a peníze utržené prodejem zhodnotíme jinak.

Všem předem děkujeme za podporu, modlitby a návrhy.

Tomáš Kábele, Josef Říha, Petr Kletečka, Tomáš Lhotka, Jozef Kasper

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vážení farníci,

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Adventní pastýřské slovo

Sestry a bratři v Kristu,

milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19,

můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a psychické důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativita, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota co přijde, nemožnost nejenom plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme Advent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme očekávaný druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody je také jeho příchod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je rozhodující i pro tuto dobu.

První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak říká staré přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.

+ Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup metropolita pražský

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní pastýřské slovo

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem