Nouzový stav


Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I.              Zakazuje

  1. Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

II.             Omezuje

3.   Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nouzový stav

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

V Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.”

Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je z morálního  hlediska důležité myslet na svoje zdraví, stejně jako na zdraví  ostatních  obyvatel naší země.

Ohledně lítosti se Katechismus vyjadřuje takto: “Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to  bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.” (bod 1451) Velmi důležitou skutečností je také následující bod: “Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se  DOKONALÁ lítost (je to lítost z lásky – caritatis contritio).  Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje–li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. (bod 1452)

Na základě učení Katolické církve vás chceme ujistit, že v současné situaci nás Bůh chce obejmout novým způsobem a my Mu to potřebujeme dovolit. Dovolte Mu, aby vám odpustil hříchy nejen prostřednictvím kněze, ale i On sám. Jakmile se situace upokojí a svátosti se opět začnou vysluhovat, tehdy Mu budete moci všechno vyznat i před knězem. Budeme vám k dispozici.

Bůh nám daroval svátostný život, který je centrem křesťanského kultu a života našeho vztahu s Bohem. Avšak Bůh k nám může vstoupit  a také vstupuje i jiným způsobem, mnohokrát pro nás neznámým či neočekávaným. Chceme vás pozvat, abyste tyto dny využili ke ztišení se v osobní modlitbě, nebo v kruhu svých nejbližších v domácnosti, a prosili o otevřené srdce a oči pro toto Boží působení v každé chvíli našeho všedního života.

převzato z kapucini.cz

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

Pokyny pro účastníky bohoslužeb

pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pokyny pro účastníky bohoslužeb

Krizová linka pro osamělé osoby

Krizová linka sociální pomoci

Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: praha@praha.charita.cz. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrováni na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krizová linka pro osamělé osoby