Divinum illud munus

ENCYKLIKA O DUCHU SV.

Divinum_illud_munus.pdf (cchma.cz)

Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet) (pastorace.cz)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divinum illud munus

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Hygiena v kostele

Na základě pokynů vedení naší arcidiecéze je od 23.4. stanoveno: „že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) – s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení. Hromadný zpěv se nezakazuje, přijímání na ruku, pozdrav pokoje se nedává a voda do kropenek se nedává.

O dalším postupu a konkrétní aplikaci v našich kostelech budete informováni na bohoslužbách a po domluvě s kostelníky – ale s jistotu se dá říci, že do kostela v Borovnici je přístup bez omezení počtu lidí, jen bych Vás důrazně prosil, abyste se rozmístili po celém kostele!!!

Připomínám, že v Mnichovicích a Čechticích máme poutní mše 8.5. resp. 1.5. od 18:00.

Děkuji, P. Tomáš

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hygiena v kostele

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Žehnání adventních věnců v domácnosti

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Tak jako modlitbu před jídlem je možné improvizovat, není k požehnání adventního věnce nutná schválená orace. Jen je třeba pamatovat na to, že modlitba vždy musí obsahovat děkování a prosbu. Kdo má doma svěcenou vodu, může jí po modlitbě věnec pokropit. 


Žehnání adventního věnce je nejvhodnější vykonat v předvečer první neděle adventní v rámci sobotní večerní modlitby, je to možné také o první neděli adventní. 

Žehnání je možné spojit s nešporami nebo rodinnou bohoslužbou slova. V tom případě se po verši Bože, pospěš mi na pomoc (resp. po znamení kříže) rozsvítí první svíce a ten, kdo rodinnou bohoslužbu vede, pronese žehnací modlitbu. Pak nešpory pokračují hymnem, bohoslužba slova pokračuje úkonem kajícnosti. 


Požehnání adventního věnce bez spojení s denní modlitbou církve či bohoslužbou slova je možné vykonat například následujícím způsobem: 

ZAPÁLENÍ PRVNÍ ADVENTNÍ SVÍČKY 

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Je možné uvést do modlitby těmito nebo podobnými slovy:

Noci jsou nyní delší a delší, ale my věříme, že Ježíš je světlo, které je silnější než každá tma. Když se narodil v Betlémě, uprostřed noci se rozzářilo velké světlo. První svíce na adventním věnci, kterou nyní zapálíme, je naším vyznáním víry v Ježíše, vyznáním naší naděje a touhy po Pánově příchodu.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin, přijde a během ní se zapálí první svíčka. Podle vhodnosti může být zapálení svěřeno některému z větších dětí nebo – dle židovské tradice – paní domu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Někdo z přítomných přečte některý z následujících textů z Písma svatého.

Flp 4,4-7

Pán je blízko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Nebo jeden z textů ze začínající neděle:
– Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 (Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!),
– 1 Kor 1,3-9 (Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.);
– Mk 13,33-37 (Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.).

Je možné společně se sdílet o smyslu přečteného úryvku.

ODPOVĚĎ NA BOŽÍ SLOVO

Na Boží slovo je možné odpovědět písní, například responsoriem převzatým z modlitby se čtením:

V. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.
V. Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý, O. vyjděte mu naproti a řekněte:
O. Slyš, Izraelův pastýři, který vodíš Josefa jak ovce, O. pověz nám, jsi-li to ty.
V. Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde Král slávy, O. který má kralovat izraelskému lidu.
O. Dívám se zdálky, a hle, vidím přicházet Boží moc jako mrak zahalující celou zemi, * vyjděte mu naproti a řekněte: * pověz nám, jsi-li to ty, * který má kralovat izraelskému lidu.

Nebo je možné zazpívat či zarecitovat responsoriální žalm, např. Žl 27 (Korejsův nápěv naleznete zde).

O. Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?

I když se proti mně utáboří vojsko,
nevyděsí se mé srdce,
když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá:
Hospodine, hledám tvou tvář.
Tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci,
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm rozsvěcíme,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí: Amen.

Hodí-li se to, všichni si mohou od adventního věnce zapálit svíčky, nebo se mohou zapálit další svíce v místnosti, nebo rozsvítit světlo. Při tom se může zpívat vhodná píseň, například Ó Bože, světlo naše… .

Hodí-li se to, mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Jako odpověď může posloužit Maranatha (Přijď, Pane Ježíši) nebo obvyklé Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně.

Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí Amen.

převzato z webu liturgie.cz

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žehnání adventních věnců v domácnosti

Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Vzhledem k opatřením vlády jsou mše pro veřejnost zrušeny, stejně tak adorace, svátost smíření a svaté přijímání. Ale to nebrání individuálnímu přijímání svátostí. Telefonujte na 603 310 381.

úterý (3. 11.) od 15:00 do 18:00 a sobotu (7. 11.) 11:00 do 13:00 a od 15:00 do 17:00 budu k dispozici na faře po zazvonění či domluvě telefonem ke svátosti smíření (z hygienických důvodu se ve zpovědnici nezpovídá).

Intence za zemřelé můžete vhodit do schránky na faře nebo nechat u kostelníků v dané obci či poslat mailem (finance se dají řešit později;)

Kostel v Čechticích je otevřen na mříž vždy v odpoledních hodinách.

Možnost získat odpustky je papežem rozšířena o dalších libovolných 8 dní v listopadu.

Mše za zemřelé budou a pobožnost na hřbitově bez účasti veřejnosti budou vykonány (změna vyhrazena) takto :

Čechtice neděle za všechny věrné zemřelé

Borovnice neděle 1. listopadu dané intence

Jeníkov pondělí 2. listopadu dané intence

Zhoř čtvrtek 5. listopadu dané intence

Mnichovice pátek 6. listopadu dané intence

Křivsoudov neděle 8. listopadu dané intence

Čechtice úterý 10. listopadu dané intence

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mše svaté a pobožnosti za zemřelé

Slavnost věrných zesnulých

(a pak po celý rok vždy jeden den v měsíci)

Intence za zemřelé v jednotlivých kostelích na den slavnosti

a pak následně po celý rok

Borovnice

 • za Fr. Zemana z Otročic a a celý rod
 • za Františka Vrbu a rodinu, rodinu Kapkovu, Kuklíkovu a Antonína Říhu
 • za rodinu Jíšovu a rodiče z obojí strany, rodinu Zabloudilovu a rodiče
 • za Františka a Miladu Klepáčovy, rodiče a sourozence, Antonína a Růženu Lichtenbergovi, rodiče a sourozence
 • za Františku a Josefa Pajerovy, rodiče z obojí strany, Jiřího Kubáta a rodinu Štěpánkovu
 • za Kubálka, manželku, oboje rodiče, sourozence, švagrovou a švagra
 • za Josefa Holejšovského, rodiče, dceru Zdeňku, za Ladislava Kamarýta a rodiče a za rodinu Jankovských
 • za Josefa a Anežku Martínkovy, rodiče, sourozence a celý rod
 • za Antonína a Annu Follerovy a za Vladimíra a Marii Veseckých
 • za Vladimíra Dvořáka a celý rod
 • za rodiny Vošických a Blažejovských
 • za Jaroslava Kehara a rodiče a za rod Hrdinů a Hovorků
 • za Františka a Boženu Dvořákovy, syny Zdeňka a Františka a Jaroslava Duba
 • Za Milana Dvořáka a Josefa a Marii Růžkovy

Čechtice

 • za Miloslava Kahouna a rodiče, manžele Musílkovy a celý rod, Karla a Boženu Dojavovy, Karla a Věru Brabcovy, Stáňu Lecjaksovou
 • za Elišku Růžkovou, Marii a Vojtěcha Čihařovy, Josefa Ošmeru, Boženu a Fr. Kamarýtovi
 • za rodinu Kačenovu, Čechovu, Novotnovu, Šílovu, Jos. Jabůrka, Janu Kohoutovou, Marii Maříkovou
 • za rodinu Burianovu, Pajerovu, Galistovu, Emilií Daňkovou, Marii Schilovou, Jar. Moučku
 • za rodinu Kačenovu, Kosovu, Holadovu, Bejčkovu, Hanku Přenosilovou, rodinu Kadlecovu, Karlovských
 • za Frant. Buriana a celý rod, za Fr. Kamarýta a celý rod, Jos. Říhu a celý rod, Josefa Toulu a celý rod, za zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince, za kněze, kteří v kraji dříve působili, za zemřelé z Malé Paseky, za duše v očistci a za ty, na které nikdo nevzpomíná
 • za Pavla Malečka, bratry Miroslava a Antonína a jejich rodiče, manžele Urbanovy a syna Františka, švagry Karla a Františka
 • za St. Kubálka, rodiče, bratry a manželky, za Fr. a Marii Vrbovy, syny Zdenka a Františka, rodinu Závitkovských, vnuka a snachu
 • za Marii a Antonína Malečkovy, jejich tři syny, Františka Mlejnka a Karla Vašáka
 • za Terezku Veselou
 • za rodinu Vopěnkovu, Marcianovu, Hrtánovu, Hájkovu, Klemovu, Vondráčkovu a Macháčkovu
 • za Antonína a Jiřinu Marhanovy, Fr. a Annu Vopěnkovy, švagra Bohumila, rodinu Nekolovu, Sekaninovu, Burianovu, Roháčovu, Šimánkovu a Vopěnkovu
 • za Miroslava Lučana, jeho rodiče a jejich sourozence, Anežku a Vojtěcha Moravcovu, syna Miloslava, jejich rodiče a sourozence, rodinu Jaklovu, Petříkovu a duše, na které nikdo nepamatuje
 • za Marii a Josefa Zíkovy, syna Františka, jejich rodiče a sourozence, Josefa Fliegra, Václava Frolíka, Jiříhi Žáčka, Bohumilu Mrkvovou
 • za rodinu Sukovu, Tichých, Kosovu, Krandovu, Zíkovu, Marešovu, Jeništovu a Janoušovu
 • za Jana Málka, jeho rodiče a Josefa Říhu, rodiny Brzoňovu, Chmelovu, Dědičovu, Dvorských, Smutných a Kratochvílovu, Vlastu Havlovou a Josefa Urbánka
 • za rodiny Novotných, Valešových, Kubíkových, Bartákových, Pikových, Zubcových, za Jaroslava Koskubu, Ivanku Papežovou, rodinu Hloužkovu, duše v očistci, na které nikdo nemyslí, děkana J. Pohorského a kněze, kteří působili ve farnosti
 • za Marii a Antonína Novákovy a jejich rodiče, Jaroslava Lukeše, Ludmilu Rutovou, Marii Malinovou a rodinu Bláhovu, Kastlovu a Rajských

Jeníkov

Křivsoudov

 • za Petra Vojtoviče, sestru a rodiče
 • za Petra Vojtoviče, sestru a rodiče
 • za Jana Málka, rodiče, sourozence, švagry, Josefa Říhu
 • za Bohumila a Marii Brzoňovy, rod Brzoňů a Ryšavých
 • za Bohumila a Boženu Kubálkovy, jejich rodiče a sourozence
 • za P. Břízu, Pohorského, Karvana, Pacíka a Vošického
 • za rodinu Novákovou a Černovu z Křivsoudova
 • za rodinu Fischerových a Josefa Hollera, rodinu Zelenkových
 • za Josefa a Marii Kletečkovy, rodiče z obojí strany, za Josefa a Marii Vacíkovy, rodiče z obojí strany a ostatní příbuzné
 • za kněze, kteří působili ve farnosti, z rodinu Míčkovu, Rývovu, Hořejšovu, Kořínkovu, Schůrkovu, Vlkovu, Borkovu, Broncovu, Stupkovu, Šťastnovu, Hrabalovu, Jouklovu a za ty, na které nikdo nepamatuje
 • za Jana a Marii Chmelovy a jejich rodiče, Františka a Boženu Zahálkovy a jejich rodiče
 • za Marii a Františka Šedivých a syny Františka, Anežku a Jaromíra Fraňkovy, rod Rychtářů a Bočků
 • za Anežku a Václava Svatkovy a oboje rodiče a sourozence, Marii a Rudolfa Zahálkovy, jejich rodiče a sourozence
 • za Karla Vilhelma, jeho manželku a celý rod, rodinu Holečkovu, Petridesovu a Štecherovu, Miroslava Smejkala a Bohumilu Kamarýtovu
 • za Janu Říhovou, rodiče Říhovy a celý rod, rodiče Duškovy a celý rod
 • za Josefa a Anežku Míčkovy, jejich rodiče, sourozence a švagry, za Antonína a Františku Tulachovy, rodiče, sourozence, syna Jana, snachu a zetě, za faráře Jana Pohorského a jeho hospodyně
 • za Janu Kubíkovou a duše v očistci, Františka Pitráka a rodiče z obojí strany, za rodinu Jouklovu a Brožkovu, za všechny, na které nikdo nepamatuje
 • za rodinu Borkovu, Stupkovu, Broncovu, Buřičovu, Schůrkovu a Vlkovu, Jiřího Moravce, bratra , sestru a rodiče z obojí strany, Petra Míčku, bratry a jejich rodiče
 • za Pavla Malečka, Josefa Krtila, Milana Kratochvíla, Jaroslava Klíče, pátera Pohorského, jeho hospodyně, za kněze, kteří působili ve farnosti
 • za Marii Zubcovou, dva manžele, rod Zubců, Toulů, Zadinů, za Annu a Jiřího Vorlovy, rod Vorlů, Zelenků, Lenců, Hrdinů, Marii a Josefa Vacíkovy a za duše, na které nikdo nepamatuje
 • za Rostislava Richtra, Martinu a Renatu Richterovou, rodiče Václava a Marii Říhovy a jejich rodiče, za Františka Říhu, manželku Marii a jejich rodiče, za Jaroslava Chmela a Otylii Chmelovou a syna Miroslava
 • za Radmilu Kubálkovou, Milušku a Ladislava Děkanovských, jejich rodiče, Marii a Antonína Štecherovy a jejich rodiče, Miluši a Jaroslava Toulovy
 • za Marii a Františka Pitrákovy, jejich rodiče a rodiny sourozenců
 • Za rodiny Moravcovu, Burdovu, Vošických, Trpišovských, Ivanu Jahodovou a duše v očistci
 • Za Václava Ouřadu, bratra Jaroslava a rodiče.
 • Za rodiny Moravcovu, Burdovu, Vošických, Trpišovských, Ivanu Jahodovou a duše v očistci
 • za rodinu Pecharovu, rodinu Hájkovu a syna Patrika Pecha

Mnichovice

Zhoř

 • za rodinu Průšovu a Kovandovu, Annu Šulcovou, pí Bukačovou, Vladimíra Stuchlíka

seznam je průběžně doplňován

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost věrných zesnulých

Modlitba za zemřelé

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí.

Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou.

Zbav je vin a překážek, které jim brání patřit na tvou tvář.

Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočinou v pokoji.

Amen

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modlitba za zemřelé

Odpustky v době pandemie

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19

prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky,

aby byl křesťanský lid v bezpečí

K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů, aby byly v probíhajícím roce vzhledem k epidemii nemoci covid-19 změněny zbožné skutky k dosažení plnomocných odpustků přivlastnitelných jen duším v očistci podle Enchiridion indulgentiarum, conc. 29 § 1 [Enchiridion odpustků, ustanovení 29 § 1]. Táž Apoštolská penitenciárie z toho důvodu na zvláštní pokyn Svatého otce Františka ráda stanovila a rozhodla (s úmyslem vyhnout se shromážděním lidí, která byla u některých národů a na některých územích zakázána nebo se aspoň nedoporučují), že v probíhajícím roce:

a. — plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být pro užitek věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

b. — plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se legitimně pověření kněží ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným sloužili svatým přijímáním.

Nicméně, co se týče duchovních podmínek pro plné získání odpustku, stále platí poznámka této Apoštolské penitenciárie o slavení svátosti smíření v době pandemie nemoci covid-19.

A konečně, protože duším v očistci se pomáhá přímluvami věřících, nejmocněji pak oltářní svátostí, hodnou Božího zalíbení (srov. Conc. Tr., Sess. XXV, decr. De Purgatorio [tridentský koncil, zasedání 25, dekret o očistci]), všichni kněží jsou snažně žádáni, aby v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé sloužili mši svatou třikrát, podle apoštolské konstituce Incruentum altaris papeže Benedikta XV. z 10. srpna 1915.

Tento dekret bude platit po celý měsíc listopad. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 22. října, o památce sv. Jana Pavla II., papeže.

 mauro kardinál piacenza

velký penitenciář

Krzysztof Nykiel

regent

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpustky v době pandemie

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení


Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení